27 marca 2023 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się sesja Rady Gminy Dorohusk.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
 2. Sprawdzenie obecności i stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 4. Wnioski i zapytania radnych.
 5. Informacja komendanta Komisariatu Policji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Dorohusk za 2022 rok.
 6. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dorohusku za rok 2022.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wsparcia Rodziny Gminy Dorohusk za rok 2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Dorohusk środków stanowiących fundusz sołecki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów użyczenia.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia między gminnego w celu opracowania i wdrażania „Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla Gmin: Białopole, Kamień, Leśniowice, Wojsławice, Żmudź, Dubienka, Dorohusk, Horodło na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035 roku” .
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dorohusk obejmującego obszar w jednostkach strukturalnych Świerże Kolonia i Zalasocze.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na rok 2023.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 16. Informacje, sprawy rożne.
 17. Zakończenie obrad sesji.

Przebieg sesji będzie transmitowany na żywo w Internecie pod tym adresem.

24 marca 2023 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się posiedzenie komisji stałych.

Źródło: www.dorohusk.com.pl