8 grudnia 2021 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się Sesja Rady Gminy Dorohusk.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na 2021 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Dorohusk.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dorohusk.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przejęcia w zarząd gminy Dorohusk od Skarbu Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, nieruchomości gruntowych stanowiących drogi o znaczeniu lokalnym wybudowanych w ramach inwestycji pn. „Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk na odcinku Piaski – Dorohusk z wyłączeniem obwodnicy Chełma – Część 2, odcinek nr 3; węzeł: Chełm Wschód” (bez węzła) – Dorohusk długości ok. 22,96 km.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dorohusk.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Dorohusk.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom z terenu gminy Dorohusk.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, informacje.
 15. Zakończenie obrad sesji.

Przebieg sesji będzie transmitowany na żywo w Internecie pod tym adresem.

Źródło: www.dorohusk.com.pl