28 listopada 2019 r. o godz. 14:15 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się Sesja Rady Gminy Dorohusk. Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Dorohusk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na 2019 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dorohusk.
  5. Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z nowymi przepisami przebieg sesji będzie transmitowany na żywo w Internecie pod tym adresem.

Źródło: www.dorohusk.com.pl