20 września 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się Sesja Rady Gminy Dorohusk. Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Dorohusku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Chełmie.
 10. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski, sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z nowymi przepisami przebieg sesji będzie transmitowany na żywo w Internecie pod tym adresem.

Źródło: www.dorohusk.com.pl