15 marca 2019 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się Sesja Rady Gminy Dorohusk. Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia sołectwa Kolemczyce i przyłączenia miejscowości Kolemczyce do sołectwa Ladeniska.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy „Cytrynka” w Dorohusku.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Związku Komunalnego Gmin Ziemi Chełmskiej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonych w miejscowości Brzeźno.
 9. Podjęcie zmieniającej uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dorohusk w latach 2019-2023.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia lub niewyodrębnienia środków stanowiących fundusz sołecki.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na rok 2019.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dorohusk”.
 13. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji Programu Współpracy Gminy Dorohusk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Dorohusk.
 15. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski, sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z nowymi przepisami przebieg sesji będzie transmitowany na żywo w Internecie pod tym adresem.

Źródło: www.dorohusk.com.pl