28 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się Sesja Rady Gminy Dorohusk. Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na 2018 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dorohusk na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Dorohusk na 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dorohusk na lata 2018-2023.
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z nowymi przepisami przebieg sesji będzie transmitowany na żywo w Internecie pod tym adresem.

Źródło: www.dorohusk.com.pl