10 grudnia 2018 r. o godz. 11:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się Sesja Rady Gminy Dorohusk. Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Zapoznanie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Dorohusk na rok 2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Dorohusk na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dopłaty do cen wody i ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gminy Dorohusk.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Dorohusk.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dorohusk.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Przestrzegania Prawa.
 14. Podjęcie chwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.
 16. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 17. Wolne wnioski, sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z nowymi przepisami przebieg sesji będzie transmitowany na żywo w Internecie pod tym adresem.

Źródło: www.dorohusk.com.pl