14 września 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się Sesja Rady Gminy Dorohusk. Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
  3. Wnioski i interpelacje radnych.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Dorohusk.
  6. Opinia Rady Gminy w sprawie projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dorohusk.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na 2018 r.
  8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
  9. Wolne wnioski, sprawy różne.
  10. Zakończenie obrad sesji.
Źródło: www.dorohusk.com.pl