26 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się Sesja Rady Gminy Dorohusk. Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Dorohusk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
  • wystąpienie Wójta Gminy w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r.
  • zapoznanie Rady Gminy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2017 r.
  • zapoznanie Rady Gminy z opinią Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu gminy za 2017 rok oraz wnioskiem skierowanym do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
  • zapoznanie Rady Gminy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
  • dyskusja
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2017 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
 10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 11. Wolne wnioski, informacje.
 12. Zakończenie obrad sesji.
Źródło: www.dorohusk.com.pl