18 maja 2018 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się Sesja Rady Gminy Dorohusk. Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Wnioski i interpelacje radnych.
 4. Informacja o bieżącej pracy Wójta.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Komendanta Policji w Dorohusku o stanie ładu i porządku publicznego na terenie gminy Dorohusk za rok 2017.
 7. Opinia Rady Gminy w sprawie projektu uchwały Rady Powiatu w Chełmie w sprawie podziału powiatu na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach dla przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dorohusk na 2018 rok”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Dorohusk.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Województwa Lubelskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sezonu kąpieliskowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Dorohusk w 2018 r.
 13. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Cytrynka” w Dorohusku za 2017 rok.
 14. Sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dorohusku z działalności za 2017 rok.
 15. Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Dorohusku nt. „Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Dorohusk za 2017 rok”.
 16. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Dorohusk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017.
 17. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.
 18. Wolne wnioski, sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad sesji.
Źródło: www.dorohusk.com.pl