WÓJT GMINY DOROHUSK
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzień 09 października 2015 roku na sprzedaż nieruchomości zabudowanych stanowiących własność Gminy Dorohusk:

MICHAŁÓWKA:

 • nieruchomość zabudowana budynkiem parterowym byłej Szkoły Podstawowej (część stara i nowa) o powierzchni użytkowej 543,50 m² oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 86,00 m² oznaczona nr działek: 218, 284 o pow. łącznej 1,31 ha położona w obrębie ewidencyjnym Michałówka. Na nieruchomości znajduje się drzewostan.
 • ujawniona jest w K.W. Nr LU1C/00040518/8 i LU1C/00038065/0, nie obciążona hipoteką i wolna od obciążeń i zobowiązań.
 • Dla tej działki Gmina Dorohusk nie posiada planu miejscowego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dorohusk zatwierdzonym uchwałą nr XXIX/149/2012 z dnia 30 października 2012 r. nieruchomość zlokalizowana jest w terenach przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową oraz jako obszary gruntów rolnych bez prawa zabudowy i jako obszary leśne.
 • Cena wywoławcza – 169 706,00 zł.
 • Wadium w wysokości – 17 000,00 zł.
 • Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej, niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

KROCZYN:

 • nieruchomość zabudowana budynkiem parterowym byłej Szkoły Podstawowej o powierzchni użytkowej 505,75 m² oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 32,90 m² oznaczona nr działki 18 o pow. 2,28 ha położona w obrębie ewidencyjnym Kroczyn.
 • ujawniona jest w K.W. Nr LU1C/00040581/0, nie obciążona hipoteką i wolna od obciążeń i zobowiązań.
 • Dla tej działki Gmina Dorohusk nie posiada planu miejscowego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dorohusk zatwierdzonym uchwałą nr XXIX/149/2012 z dnia 30 października 2012 r. nieruchomość zlokalizowana jest w obszarach gruntów rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.
 • Cena wywoławcza – 99 000,00 zł.
 • Wadium w wysokości – 10 000,00 zł.
 • Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej, niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

TURKA:

 • nieruchomość zabudowana budynkiem parterowym byłej Szkoły Podstawowej o powierzchni użytkowej 269, 06 m² oznaczona nr działki 385 o pow. 1,59 ha położona w obrębie ewidencyjnym Turka.
 • ujawniona jest w K.W. Nr LU1C/00036653/5, nie obciążona hipoteką i wolna od obciążeń i zobowiązań.
 • Dla tej działki Gmina Dorohusk nie posiada planu miejscowego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dorohusk zatwierdzonym uchwałą nr XXIX/149/2012 z dnia 30 października 2012 r. nieruchomość zlokalizowana jest w terenach zieleni na gruntach poszkolnych w ciągu terenów rolnych z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej.
 • Cena wywoławcza – 54 000,00 zł.
 • Wadium w wysokości – 6 000,00 zł.
 • Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej, niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

WÓLKA OKOPSKA:

 • nieruchomość zabudowana budynkiem piętrowym po byłej Szkole Podstawowej Wólka Okopska o pow. użytkowej 892,35 m² oraz budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 47,52 m² oznaczona nr działki 75 o pow. 2,04 ha położona w obrębie ewidencyjnym Wólka Okopska.
 • działka o kształcie regularnym, położona ok. 100 m od drogi krajowej Chełm – Dorohusk.
 • ujawniona jest w K..W. Nr LU1C/00040579/3, nie obciążona hipoteką i wolna od obciążeń i zobowiązań.
 • Dla tej działki Gmina Dorohusk nie posiada planu miejscowego. W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dorohusk zatwierdzonym uchwałą nr XXIX/149/2012 z dnia 30 października 2012 r. nieruchomość położona jest w obszarach przewidzianych pod zabudowę usługową.
 • Cena wywoławcza – 360 000,00 zł.
 • Wadium w wysokości – 36 000,00 zł.
 • Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej, niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 09 października 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy Dorohusk:

 • dla nieruchomości opisanej w pkt I o godz. 10.00
 • dla nieruchomości opisanej w pkt II o godz. 10.30
 • dla nieruchomości opisanej w pkt III o godz. 11.00
 • dla nieruchomości opisanej w pkt IV o godz. 11.30

Pierwsze przetargi dla w/w nieruchomości odbyły się dnia 31 lipca 2015 r. i zakończone zostały wynikiem negatywnym. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium na poszczególne nieruchomości w gotówce w PLN na konto BS Leśniowice O/ Dorohusk nr 38 8195 0009 2002 0030 0025 0023 najpóźniej do dnia 05 października 2015 r. włącznie. Za dzień wniesienia wpłaty wadium uważa się datę wpłaty. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni po jego zakończeniu. Wadium ulega przepadkowi na rzecz sprzedającego w razie uchylenia się od podpisania umowy notarialnej kupna – sprzedaży osoby lub firmy, która przetarg wygrała. Należność za nabytą nieruchomość podlega zapłacie w całości przed zawarciem aktu notarialnego w gotówce w PLN na konto BS Leśniowice O/ Dorohusk nr 50 8195 0009 2002 0030 0025 0001.

Nabywca ponosi koszty notarialne oraz inne związane z nabyciem nieruchomości. Osoby fizyczne biorące udział w przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a przedstawiciele osób reprezentujące inne osoby fizyczne lub prawne, odpowiedni dokument uprawniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób (pełnomocnictwa poświadczone notarialnie). Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wymaga zezwolenia w oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004 r. Nr 167 poz. 1758 z późn. zm.). Z uzasadnionej przyczyny przetarg może być odwołany. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Dorohusk lub pod nr tel.: 082 566 – 10 – 89. Dorohusk dnia 04. 09. 2015r.

Źródło:  Gmina Dorohusk