Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255) mieszkańcy gminy Dorohusk mogą skorzystać z dostępu do usług prawnika we wtorki, w godzinach 9:30 – 13:30 w Urzędzie Gminy Dorohusk.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • W okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało jej przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2)) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
  • Posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863).
  • Uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206) oraz z 2015 r. poz. 693).
  • Posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203).
  • Nie ukończyła 26 lat.
  • Ukończyła 65 lat.
  • W wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
  • Jest w ciąży.

Weryfikacji osób ubiegających się o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, pod kątem spełniania kryteriów do jej uzyskania dokonywał będzie adwokat bądź radca prawny udzielający pomocy prawnej.