Wójt Gminy Dorohusk ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. kpt. Kazimierza Filipowiecza „Korda” w Dorohusku. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Dorohusk do dnia 28 czerwca 2018 r. 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

Więcej informacji oraz pełna treść ogłoszenia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej.