W związku z wystąpieniem ogniska wirusa ptasiej grypy typu H5N8 na terenie województwa lubelskiego wojewoda zwraca się do hodowców drobiu z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności i odpowiednich środków bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu. Przyczyni się to do minimalizacji ryzyka dalszego rozprzestrzeniania się wirusa ptasiej grypy.

W szczególności należy wdrożyć następujące środki bezpieczeństwa biologicznego:

  1. Zabezpieczyć budynki, w których utrzymywany jest drób przed dostępem dzikich zwierząt, w tym dzikiego ptactwa.
  2. Zabezpieczyć paszę i źródło wody przed dostępem dzikiego ptactwa.
  3. Nie karmić i nie poić drobiu na zewnątrz budynków inwentarskich.
  4. Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne przeznaczone wyłącznie do obsługi drobiu.
  5. Stosować maty dezynfekcyjne przy wejściach do budynków, w których utrzymywany jest drób.

Jednocześnie informujemy, że mieszkańcy i hodowcy powinni zgłaszać do lekarza weterynarii prywatnej praktyki, powiatowego lekarza weterynarii oraz wójta, każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu oraz ptactwa dziko żyjącego.