W dniu 21 marca 2018 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chełmie wydał rozporządzenie w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Jako obszar skażony wirusem wskazano także części gminy Dorohusk położoną na południe od drogi biegnącej od granicy z gminą Kamień, poprzez miejscowość Puszki, Barbarówka, Turka, do drogi wojewódzkiej nr 816, a następnie wzdłuż tej drogi do granicy z gminą Dubienką.

Na wskazanym obszarze zabrania się m.in. przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza
Weterynarii, wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane oraz odławiania dzików. Dodatkowo posiadacze świń zobowiązani są do sporządzenia i uaktualniania spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne oraz stosowania dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie.

Z pełną treścią rozporządzenia można zapoznać się pod tym adresem.