30 czerwca 2020 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dorohusk odbędzie się Sesja Rady Gminy Dorohusk. Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie i ustalenie porządku obrad sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
 3. Wnioski i zapytania radnych.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Dorohusk.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Dorohusk na 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Rozpatrzenie i przeprowadzenie dyskusji nad raportem o stanie Gminy za 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2019 rok.
 9. Rozpatrzenie dokumentów związanych z postępowaniem absolutoryjnym:
  • omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dorohusk za 2019 rok wraz z opinią RIO
  • omówienie sprawozdania finansowego
  • informacji o stanie mienia komunalnego
  • odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy
  • odczytanie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dorohusk w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu, z tytułu  wykonania budżetu za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania Budżetu za 2019 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Dorohusk w roku szkolnym 2020/2021.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, informacje.
 15. Zakończenie obrad sesji.

Zgodnie z nowymi przepisami przebieg sesji będzie transmitowany na żywo w Internecie pod tym adresem.

Źródło: www.dorohusk.com.pl